Toekomstvisie

Eind 2003 heeft Stichting Fort Asperen het initiatief genomen Bureau SLA uit Amsterdam te vragen een toekomstvisie voor Fort Asperen te ontwikkelen. Deze opdracht is mede mogelijk gemaakt door subsidie op grond van de Regeling Projectsubsidie Belvedere. Lees ook meer over de restauratie.
Fort Asperen wordt gebruikt door de stichting Fort Asperen die er in de zomermaanden culturele manifestaties houdt en is eigendom van Staatsbosbeheer. De ruimtelijke inrichting van het fort en de omgeving zijn op dit moment niet optimaal voor het gebruik van het fort als cultuurfort.

Staatsbosbeheer is voornemens een langdurige gebruikersovereenkomst aan te gaan met de stichting Fort Asperen. Hiermee wordt de basis gelegd voor een langdurige samenwerking tussen de stichting en Staatsbosbeheer, en krijgt de stichting meer verantwoordelijkheid en mogelijkheden bij de exploitatie en beheer van het fort.

Fort Asperen is een van de forten in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. In 1999 is voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie een nationaal project gestart (nota Belvedere) om de toekomst van dit nationaal erfgoed veilig te stellen en te komen tot plaatsing van de linie op de UNESCO-werelderfgoedlijst. Het nationaal project richt zich op het behoud door ontwikkeling van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

De toekomstvisie geeft een aanzet voor de benodigde ruimtelijke inrichting en ontwikkeling om het fort optimaal geschikt te maken voor het gebruik als cultuurfort, waarbij de militairhistorische geschiedenis van het fort en de waterlinie als basis en inspiratiebron dienen. Belangrijke (wettelijke) randvoorwaarde is dat het fort tevens geschikt blijft als winterverblijf voor de vleermuizen.

Naar aanleiding van de Toekomstvisie Fort Asperen heeft de gemeente Lingewaal te samen met het projectbureau Hollandse Waterlinie het initiatief genomen tot de oprichting van het Lingeplatform. Samen met Staatsbosbeheer, het Waterschap Rivierenland, de gemeente Geldermalsen en de provincie Gelderland ontwikkelen zij een gebiedsvisie die voortvloeit uit fase 3 van de Toekomstvisie Fort Asperen.